Pytanie. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący zarządcę lub wspólnotę mieszkaniową do uruchomienia ogrzewania?


Odpowiedź. Aktualnie w Polsce brakuje uregulowań prawnych precyzyjnie określających datę, w której w budynku mieszkalnych wielolokalowym należy włączyć ogrzewanie, oraz określających czas, na jaki ma ono być uruchomione.


Uzasadnienie. Jednakże istnieją przepisy, które co prawda w sposób dość ogólny określają, czym jest sezon grzewczy i jakie powinny być temperatury w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, ale mogą być one pomocne w ustaleniu momentu włączenia ogrzewania. I tak rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92) określa sezon grzewczy jako „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Natomiast w § 134 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) określa minimalną temperaturę w pomieszczeniach. I tak w pokojach, przedpokojach i kuchni temperatura powinna być utrzymywana na poziomie nie niższym niż 20 st. C, a w łazience 24 st. C.

Jednakże zazwyczaj decyzje w sprawie włączania ogrzewania podejmuje najczęściej zarządca lub zarząd, samodzielnie bądź na prośbę członków wspólnoty. W tym miejscu należy także podkreślić, że czas i sposób włączania ogrzewania może być różny i zależny od wielu czynników takich jak: warunki pogodowe, izolacja termiczna budynków, wilgotność powietrza, a niekiedy również struktura wiekowa mieszkańców danego budynku. Ponadto należy także zauważyć, że kwestie ustalenia warunków, przy których zaistnieniu powinno się włączyć ogrzewanie, może być także ustalona m.in. w uchwałach wspólnot mieszkaniowych dotyczących regulaminu dostarczania i rozliczania ciepła w budynku czy też umowach zawieranych z dostawcami ciepła przez wspólnoty mieszkaniowe.  

Reasumując, obecnie kwestia włączenia ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych jest decyzją zindywidualizowaną dla każdego budynku, podejmowaną przez właściciela budynku samodzielnie lub na wniosek członków wspólnoty.


Magdalena Kosińska-Petecka

adwokat

Scroll to Top