Jakie powinny być postanowienia uchwały?

Uchwała nie powinna naruszać interesu właścicieli lokali. Jej postanowienia powinny być jasne i konkretnie określone.

Zdaniem sądu uchwała, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm., dalej: uwl) powinna przede wszystkim mieć konkretną treść zarządczą, którą można odtworzyć i skontrolować. Tymczasem zaskarżona w przedmiotowej sprawie uchwała była niejasna, nie wynikało z niej np. co ma oznaczać „przejęcie” od spółdzielni mieszkaniowej urządzeń infrastruktury technicznej (brak było doprecyzowania, że chodzi o odpłatne przejęcie na własność), ani też w jaki sposób członkowie wspólnoty, którzy otrzymali zwrot nadpłaty albo nie wyrazili zgody na jej zaliczenie na poczet przejętego majątku spółdzielni, zostaną obciążeni wartością udziału. Sąd zwrócił też uwagę, że o ile zgodzić się można ze stanowiskiem, że pewne elementy infrastruktury spółdzielni, takie jak chodnik, kanał sanitarny czy przyłącza wodociągowe, są rzeczywiście niezbędne do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, to nie można tego samego powiedzieć o urządzeniach kotłowni olejowej, która już od kilku lat była nieużytkowana. W tych okolicznościach nie sposób było uznać, by nabycie przez wspólnotę urządzeń tej kotłowni, w dodatku za cenę wysoką i wątpliwą, było racjonalnie uzasadnione i leżało w interesie członków wspólnoty.

W ocenie sądu zatem treść zaskarżonej uchwały była niejasna i niekonkretna, a postanowienia w niej zawarte kształtowały w sposób niekorzystny sytuację powoda, naruszając tym samym jego uzasadniony interes. Co więcej, wszystkie okoliczności przedmiotowej sprawy prowadziły w ocenie sądu do wniosku, że rzeczywistą przyczyną podjęcia zaskarżonej uchwały było umorzenie długów likwidowanej spółdzielni wobec członków pozwanej wspólnoty z tytułu nadpłaty za centralne ogrzewanie. Słuszność tego stwierdzenia dodatkowo potwierdzała treść uzasadnienia uchwały, ponieważ wyraźnie tam wskazano, że spółdzielnia poza majątkiem wymienionym w uchwale nie posiadała żadnych innych środków materialnych umożliwiających jej rozliczenie się z członkami wspólnoty. W związku z tym sąd doszedł do wniosku, że zaskarżona uchwała została podjęta przede wszystkim w interesie spółdzielni, a nie członków pozwanej wspólnoty, co dodatkowo przemawiało za jej uchyleniem.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 lutego 2020 r., sygn. akt I ACa 523/19


Oprac. PB

Scroll to Top