Pytanie. Administracja wspólnoty poprosiła właściciela lokalu o przywrócenie do stanu pierwotnego sposobu zamontowania drzwi wejściowych do lokalu. Zdaniem administracji drzwi powinny otwierać się w stronę lokalu, nie w stronę korytarza. Otwierane na zewnątrz lokalu stanowią potencjalne zagrożenie dla współmieszkańców, a także w przypadku zagrożenia – utrudnią lub uniemożliwią akcję ratunkową. Administracja zakreśliła przy tym krótki, bo miesięczny termin wykonania prawidłowego zamontowania drzwi. Czy miała prawo do takiego żądania?


Odpowiedź. Przepisy prawa nie zakazują montażu drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, pod warunkiem jednak, że taki sposób otwierania drzwi nie spowoduje naruszenia norm bezpieczeństwa z zakresu przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim nie spowoduje niedopuszczalnego zwężenia drogi ewakuacyjnej


Uzasadnienie. Przede wszystkim należy stwierdzić, że w prawie budowlanym i aktach wykonawczych do tej ustawy nie ma ogólnego zakazu otwierania drzwi wejściowych lokalu na zewnątrz. Takie zakazy istnieją jedynie w odniesieniu do drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu, pomieszczeń zagrożonych wybuchem (przy czym zgodnie z orzecznictwem kategoria ta nie obejmuje lokali mieszkalnych ze standardową instalacją gazową), pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się (§ 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, dalej: rozporządzenie). Jednocześnie jednak, zgodnie z § 242 ust. 4 rozporządzenia, skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania tego nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające. Paragraf 242 ust. 1 rozporządzenia stanowi zaś, że szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.

Zatem przepisy prawa nie zakazują montażu drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, pod warunkiem jednak, że taki sposób otwierania drzwi nie spowoduje naruszenia norm bezpieczeństwa z zakresu przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim nie spowoduje niedopuszczalnego zwężenia drogi ewakuacyjnej (wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lipca 2000 r. sygn. akt II SA/Gd 980/98, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2006 r. sygn. akt VII SA/Wa 387/06). Jeśli takie zwężenie występuje, to właściciel lokalu musi przemontować drzwi jak najszybciej, bowiem obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Zaniedbanie w powyższym zakresie może zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może ukarać winnego mandatem na podstawie art. 91a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414), zgodnie z którym kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Piotr Brogowski

Scroll to Top