Czy pełnomocnik może mieć pełnomocnika?

Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw związanych z jego relacjami ze wspólnotą mieszkaniową jak i do głosowania nad uchwałami. Kwestie pełnomocnictwa są kluczowe przy podejmowaniu uchwał, zwłaszcza gdy pełnomocnik reprezentuje właściciela większościowego.

Czy pełnomocnik może mieć pełnomocnika?

Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw związanych z jego relacjami ze wspólnotą mieszkaniową jak i do głosowania nad uchwałami. Kwestie pełnomocnictwa są kluczowe przy podejmowaniu uchwał, zwłaszcza gdy pełnomocnik reprezentuje właściciela większościowego.

(…)

Pełnomocnik właściciela większościowego

Kwestie pełnomocnictwa są częstokroć kluczowe przy podejmowaniu uchwał, zwłaszcza gdy pełnomocnik reprezentuje właściciela większościowego. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, oddanie głosu przy podejmowaniu uchwały przez organ kolegialny osoby prawnej lub osoby ustawowej nieposiadającej osobowości prawnej (stosownie do art. 331 § 1 kc) jest jednostronną czynnością prawną. Przy takim założeniu do sytuacji głosowania przez pełnomocnika zastosowanie znajduje art. 104 kc. Z jego treści wynika, że nieważna jest jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu (czyli wspólnota lub zarząd w jej imieniu), zgodził się na działanie bez umocowania. Wówczas stosuje się przepisy o zawarciu umowy bez umocowania (art. 104 zd. 2 kc) i do ważności czynności prawnej potrzebne jest potwierdzenie osoby, w imieniu której owa czynność została dokonana.

Co do zasady zatem, gdy pełnomocnik występuje bez umocowania lub zakres udzielonego mu pełnomocnictwa nie obejmuje upoważnienia do podjęcia stosownych decyzji, głos oddany przez niego na uchwałę wspólnoty musi być uznany za nieważny. (…)

 

Całość tekstu w numerze 05/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top