Pytanie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonałem płatności za wykonane usługi na konto bankowe niewidniejące na tzw. białej liście. Nie złożyłem zawiadomienia ZAW-NR. Następnie dokonałem ponownego przelewu tych kwot na rzecz dostawcy, tym razem na rachunek widniejący na tzw. białej liście, i po dokonaniu ponownych płatności otrzymałem zwrot pierwotnie poniesionych wydatków. Czy w takim przypadku mam możliwość zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem usług do kosztów uzyskania przychodu?


Odpowiedź. Tak, przedsiębiorca – zarządca nieruchomości ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem usług do kosztów uzyskania przychodu.


Uzasadnienie. Stosownie do art. 22p ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o PIT), podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm., dalej: prawo przedsiębiorców):

  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
  3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 prawa przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:

  1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (art. 22p ust. 2 ustawy o PIT).

Oznacza to, że zarządca (w przypadku wskazanym w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – z jakim mamy do czynienia w analizowanym przypadku) jest zobowiązany realizować płatności na rachunki znajdujące się na białej liście, a w sytuacji płatności dokonywanych na rachunki niewidniejące na białej liście powinien dokonać ich z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub złożyć zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż w przeciwnym razie wydatki nie będą mogły zostać zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów.

Należy przyjąć, że wszelkie czynności podejmowane przez podatników zmierzające do wypełnienia normy art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT powinno się uznać za dopuszczalne. W szczególności należy przyjąć, że przepisy ustawy o PIT nie pozbawiają możliwości dokonania ponownych płatności, tym razem na konto widniejące na białej liście, oraz następczego zwrotu płatności od dostawcy, dokonanej pierwotnie na jego rachunek niewidniejący na białej liście, w celu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top