Nasza wspólnota mieszkaniowa nie posiada wewnętrznego regulaminu dotyczącego użytkowania podziemnej hali garażowej. Chcielibyśmy postawić na miejscu postojowym niewielką metalową szafkę. W środku znajdowałby się m. in. odkurzacz, ścierki do czyszczenia oraz butelki z płynami (olej, płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy). Czy w świetle obowiązujących przepisów możemy ją postawić?

Odpowiedź. W świetle istniejących przepisów istnieje możliwość postawienia tego typu szafki na miejscu postojowym. Istnieje również możliwość przechowywania w niej urządzeń oraz płynów służących konserwacji samochodu.

Uzasadnienie. Zgodnie z § 102 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie garażem nazywamy samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, służący do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Rozporządzenie w precyzyjny sposób określa wymogi jakie powinno spełniać tego typu pomieszczenie. Nie znajdziemy tam jednak przepisów zabraniających ustawienia szafki lub wymogów jej dotyczących. Zgodnie z zasadą prawa, iż nie ma przestępstwa bez ustawy wspólnota mieszkaniowa nie powinna zabraniać ustawienia szafki na miejscu postojowym.

Warto zastanowić się czy istnieje możliwość przechowywania w szafie rzeczy takich jak odkurzacz, ścierki, olej, płyn do chodnicy czy płyn do spryskiwaczy. O ile z odkurzaczem i ścierkami nie ma problemów tak płyny mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zgodnie z § 8.1., ust. 2. pkt. 1 i 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 373,15 K (100 °C) w garażach: o powierzchni powyżej 100 m2 jest dopuszczalne przechowywanie tych cieczy tylko wtedy, gdy są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym; o powierzchni do 100 m2 innych jest dopuszczalne przechowywanie do 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) lub do 60 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷373,15 K (21÷100 °C). Jak podają producenci w kartach charakterystyki olejów samochodowych temperatura zapłonu wynosi około 210˚C. Zgodnie z kartą charakterystyki płynów do chłodnic nie charakteryzuje się temperatury zapłonu. Podobnie jak w przypadku zimowych lub letnich płynów do spryskiwaczy. Jak wynika z powyższego nie ma podstawy prawnej zabraniającej właścicielowi miejsca postojowego do przechowywania na miejscu postojowym płynów służących do eksploatacji samochodu. Należy jednak pamiętać, iż gorące powierzchnie pojazdów osobowych (np. układu wydechowego) mogą doprowadzić do nieumyślnego zapalenia materiału. Stąd warto umieszczać płyny z dala od tego typu układów. W tym przypadku szafka wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem.

Używając miejsca postojowego warto jednak zachować umiar. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które mogłyby zakłócić korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Co w przypadku gdy inny rodzaj tworzywa, płynu doprowadzi do pożaru, uszkodzenia posadzki garażu lub innej tego typu sytuacji? Użytkowanie hali garażowej w sposób niezgodny z ww. rozporządzeniami może stanowić działanie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, co wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w art. 163 i 164 Kodeksu karnego.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę, iż w polskim systemie prawnym nie ma jednoznacznych przepisów zabraniających ustawienie na miejscu parkingowym szafki z urządzeniami i płynami służącymi do bieżącej konserwacji samochodu. Nie mniej jednak ze względu na potencjalne zagrożenia oraz zasady współżycia społecznego warto przemyśleć co chcemy trzymać w garażu.

Mateusz Górski

Scroll to Top