Sanepid we wspólnocie mieszkaniowej

Jakie uprawnienia wobec właścicieli lokali, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych ma Państwowa Inspekcja Sanitarna?

„Grzyb” na ścianie jest problemem występującym dość często w budynkach jednorodzinnych czy też wielorodzinnych. Walką z nim zajmują się zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot mieszkaniowych czy też zazwyczaj – i głównie – właściciele poszczególnych lokali dotkniętych tym problemem. W wielu przypadkach stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców lokali, w których się pojawia. Niewątpliwie, wtedy kiedy się pojawia na ścianie, należy przeciwdziałać. Czasem – z punktu widzenia właściciela – walka o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne jest niestety mocno utrudniona. Pomóc w tym jednak mogą odpowiednie państwowe urząd, w tym m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jest to bardzo ważna instytucja a spectrum jej działania jest dużo szersze niż zwykło się uważać. Postaram się zatem przybliżyć jej działanie, szczególnie w kontekście jej uprawnień wobec poszczególnych właścicieli, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Zadania Sanepidu

Państwowa Inspekcja Sanitarna (dalej: Sanepid) to instytucja powołana na podstawie ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: upis), której istotą działania jest realizacja zadań obejmujących zagadnienia zdrowia publicznego. Głównym celem zadań realizowanych przez Sanepid jest ochrona ludzkiego zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, a także zapobieganie powstawaniu chorób, w tym także chorób zawodowych i zakaźnych oraz prowadzenie działalności oświatowej w tym zakresie. Do zakresu działania Sanepidu w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu. Ponadto do szczegółowych zadań Sanepidu należą między innymi: opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego na poziomie jednostek terytorialnych, w tym opiniowanie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, opiniowanie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych planów budowy oraz zmian sposobów użytkowania budynków, a także innych obiektów budowlanych oraz stosowanych przy ich budowaniu technologii i materiałów, czy też dopuszczanie do użytku obiektów budowlanych, statków morskich i powietrznych, środków komunikacji lądowej. (…)

 

Cały artykuł dostępny w numerze 12/2018

Autor: Piotr Szczepański

Scroll to Top