Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej

Czy istnieje bezwzględna konieczność zapewnienia wymaganych szerokości i długości dróg ewakuacyjnych, wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe czy doprowadzenia odpowiedniej drogi pożarowej do obiektu? Jakie są możliwości spełnienia takich wymagań w sposób inny, niż to wprost nakazują przepisy prawa?

Zakres i sposób spełniania wymagań ochrony ppoż. spędza sen z powiek niejednemu zarządcy nieruchomości. Analiza aktualnego stanu techniczno-budowlano-instalacyjnego budynku, ocena zgodności jego sposobu użytkowania (wykorzystania) z założeniami projektowymi oraz obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi może wykazać, że budynek w tym zakresie nie spełnia często elementarnych wymagań. Jak dostosować już użytkowane budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, nie narażając się na zarzut jego łamania bądź obchodzenia przepisów prawa? (…)

Instytucja rozwiązań zamiennych

Możliwość działania prawa wstecz rodzi następujący problem: jak dostosować istniejące, użytkowane budynki do obowiązujących przepisów? Czy występuje bezwzględna konieczność zapewnienia wymaganych szerokości i długości dróg ewakuacyjnych, wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe czy doprowadzenia odpowiedniej drogi pożarowej do obiektu? Ogólnie rzecz biorąc, prawo rozróżnia w tym zakresie dwa stany: • gdy następuje nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku, • gdy budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi. Przywołane rozporządzenia określające wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej posiadają w swojej treści zapisy umożliwiające spełnienie wprost zdefiniowanych przepisami wymagań w sposób inny. Jednak okoliczności, w jakich można skorzystać z tego uprawnienia, są ściśle zdefiniowane. W tabeli przedstawione są tryby i zakres ich wykorzystania w rozróżnieniu na poszczególne akty prawne.

Jak widać z powyższego, wskazane przepisy prawa dosyć szeroko dopuszczają stosowanie rozwiązań zamiennych. Z uprawnienia takiego strona może skorzystać w przypadku stwierdzenia, że wykonanie obowiązku wprost jest niemożliwe, ze względu na uwarunkowania techniczno- -budowlane i formalnoprawne, np. za wąskie lub za niskie poziome drogi ewakuacyjne, zbyt wąskie szerokości spoczników lub biegi pionowych dróg ewakuacyjnych czy brak możliwości wykonania danych urządzeń przeciwpożarowych. Zwiększenie szerokości klatki schodowej czy poszerzenie korytarzy ewakuacyjnych zwykle jest niemożliwe do zrealizowania, z uwagi na samą substancję budynku, ograniczenia przestrzenne czy ochronę konserwatorską. Rozwiązania zamienne powinny zostać wykonane stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. (…)

 

Autor: KPT MGR INŻ. Wojciech Wiśniewski, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Całość tekstu w numerze 04/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top