Pytanie. Czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (remonty i modernizacja lub spłata kredytu) wspólnota będzie zwolniona z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT?


Odpowiedź. Tak, w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych podlegać będzie zwolnieniu.


Uzasadnienie. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86, dalej: ustawa o CIT), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535), uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, aby dochód wspólnot mieszkaniowych uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystał z wymienionego zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają:

  • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  • dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że lokale wyodrębnione z pomieszczeń strychowych, jako części wspólne budynku mieszkalnego, mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynków mieszkalnych oraz zapewniające sprawne ich funkcjonowanie oraz administrowanie.

Podsumowując, w przypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży powierzchni strychowych (przekształconych w lokale mieszkalne) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, jako pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w sytuacji, gdy w całości zostaną przeznaczone i wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych nieruchomości, np. poprzez remont klatek schodowych i modernizację całej instalacji wodno-kanalizacyjnej lub spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację (ocieplenie i modernizację ogrzewania) budynku należącego do zasobów wspólnoty mieszkaniowej, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Scroll to Top