Podatnicy VAT czynni są zobowiązani do składania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 (albo VAT-7K) oraz przesyłania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku JPK-VAT(3). Od 1 lipca 2020 r. obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz schemat JPK_VAT ulegną likwidacji. Zastąpią je schematy JPK-V7 i JPK_V7K.

 

Część wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Nie mają oni obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT), i nie ulegnie to zmianie 1 lipca 2020 r., a co za tym idzie nie będą zobowiązane sporządzać i przesyłać do urzędu skarbowego nowego JPK_VAT (tj. schematu JPK-V7/JPK_V7K). Obowiązki te będą dotyczyć tych wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, którzy są podatnikami VAT czynnymi.

 

Jeden dokument elektroniczny

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT, w wyniku których odrębne informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K będą składane razem. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

 

Przesunięty termin

W ramach pakietu antykryzysowego dotyczącego przeciwdziałania COVID-19 ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przełożono datę wprowadzenia nowego JPK_VAT na 1 lipca 2020 r. (za okresy od 1 lipca 2020 r.) dla wszystkich podatników, w tym wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

 

Przesyłanie danych

Zmianie ulegnie podstawa prawna przesłania danych w schemacie JPK_VAT. Nowy JPK_VAT będzie ewidencją, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, przesyłaną do urzędu skarbowego.

W myśl dodanego art. 109 ust. 3b ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT (tj. składający deklarację za okresy miesięczne), są obowiązani przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT, ewidencję za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Zaś zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (tj. składający deklarację za okresy kwartalne), są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT:

  1. za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy,
  2. za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji.

Zgodnie z dodanym art. 99 ust. 7c ustawy o VAT deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT (tj. deklaracje VAT-7 i VAT-7K), zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

 

Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy

 

Całość tekstu w numerze 05/2020 „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Scroll to Top