Za brak tabliczki z numerem budynku na elewacji lub ogrodzeniu posesji będzie groziła grzywna. Równocześnie nie będzie już czynem zabronionym pod groźbą kary za wykroczenie niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ze względu na brak normy prawnej, która nakładałaby taki obowiązek na właścicieli nieruchomości.


Przepis penalizujący znalazł się w ustawie z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 803; weszła w życie 11 maja 2023 r., dalej ustawa nowelizująca). Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185, dalej: upgk) otrzymał brzmienie: „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”. Do tej pory taki obowiązek obejmował umieszczenie stosownej tabliczki tylko w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a jedynie w przypadku gdy budynek położony był w głębi ogrodzonej nieruchomości – także na ogrodzeniu (uchylony ust. 4 art. 47b upgk).

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 47b ust. 3 upgk: „Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu”. A więc obowiązek umieszczenia na tabliczce z numerem domu także nazwy ulicy, placu, dzielnicy czy miejscowości, który do tej pory wynikał z normy ustawowej (uchylony ust. 2 art. 47b upgk), został teraz uzależniony od decyzji władz samorządowych. Jednocześnie w art. 48 upgk dodany został pkt 1a stanowiący, że: „Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Równocześnie nie będzie już czynem zabronionym pod groźbą kary za wykroczenie niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ze względu na brak normy prawnej, która nakładałaby taki obowiązek na właścicieli nieruchomości.


Piotr Brogowski

Scroll to Top