Jak napisać prawidłowe zapytanie ofertowe?

Zarządcy rozsyłając zaproszenie do złożenia ofert, bardzo lakonicznie opisują wymagania stawiane przed potencjalnymi zleceniobiorcami. Nie udzielają informacjami niezbędnych do prawidłowego skonstruowania oferty. Oferenci posiadając nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia, błędnie kalkulują cenę. Konsekwencją takiego działania jest nienależycie, niestarannie, niezgodnie z pierwotnymi założeniami wykonana usługa.

W związku z nowelizacją ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wspólnoty mieszkaniowe do 31 grudnia 2016 r. miały możliwość zwrócenia się do podwykonawców z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia. Niezawarcie w ciągu 30 dni porozumienia uprawniało każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wielkimi krokami zbliża się okres, w którym wspólnoty będą musiały wybrać nowych podwykonawców. Poniżej przedstawimy sposób, jak poprawnie stworzyć zapytanie ofertowe. (…)

 

Cały artykuł ukazał się w numerze 2/2017

Autor: Mateusz Górski

 

 

Scroll to Top