Gdy zarząd pobrał wynagrodzenie bezpodstawnie

Podczas rocznego zebrania w naszej wspólnocie mieszkaniowej zmieniliśmy zarząd. Następnie przeprowadziliśmy – zgodnie zresztą z wolą większości mieszkańców – kontrolę dotychczasowych działań poprzedniego zarządu. Okazało się, że zarząd pobierał dużo wyższe wynagrodzenie niż wynikało to z podjętej przed dwoma laty uchwały. Zapisy w uchwale przewidywały po 50 zł dla każdego z dwóch członków zarządu. Niestety, faktycznie było wypłacane im po 250 zł miesięcznie. Co w takiej sytuacji mamy zrobić jako wspólnota?

W mojej ocenie wspólnota mieszkaniowa ma kilka możliwości rozwiązania tego problemu. Przede wszystkim może ona podjąć uchwałę, w której zatwierdzi w całości lub części zasadność wypłacenia wyższego wynagrodzenia, tj. po 250 zł każdemu z nich od chwili, kiedy taką kwotę faktycznie sobie pobrali. O ile oczywiście będzie to uzasadnione poniesionymi przez nie kosztami oraz nakładem pracy. W przeciwnym razie wspólnota mieszkaniowa powinna wystąpić do sądu o zasądzenie bezpodstawnie pobranych kwot.

UZASADNIENIE:

Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia odpowiadającego jego nakładowi pracy w czynnościach zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali (dalej: uwl) nie określa jednak formy takiego żądania. Zatem może to być forma dowolna, np. wniosek pisemny lub ustny złożony podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej, w którym znajdzie się żądanie o zapłatę należnego wynagrodzenia z tytułu nakładu pracy członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej. O wysokości wynagrodzenia z tego tytułu (art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl) decyduje wspólnota w drodze uchwały. Musi mieć ona charakter konkretny, ustalający wysokość wynagrodzenia każdego z członków zarządu. Oznacza to, że w uchwale powinno być wyraźnie określone, że danemu członkowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wymienionemu z imienia i nazwiska, przysługuje wynagrodzenie w określonej wysokości. Podjęcie uchwały o ustaleniu określonej wysokości wynagrodzenia uniemożliwia zmianę tego wynagrodzenia bez zmiany tej uchwały. A zatem nieprawidłowością będzie przyznanie wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej z pominięciem takiej uchwały. (…)

 

Odpowiedział: Piotr Szczepański

Całość tekstu znajduje się w numerze 05/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Scroll to Top