Pytanie. Biuro zarządcy nieruchomości mieści się w lokalu mieszkalnych. Lokal ten jest od grudnia 2018 r. środkiem trwałym amortyzowanym według indywidualnej 10 proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Czy w 2023 r. lokal ten będzie mógł być nadal amortyzowany?


Odpowiedź. Zarządca na podstawie regulacji przejściowych mógł amortyzować lokal mieszkalny w trakcie 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. nie będzie mógł już tego robić.


Uzasadnienie. Polski Ład zlikwidował od 1 stycznia 2022 r. możliwość rozliczania odpisów od budynków i lokali mieszkalnych. Stosownie bowiem do art. 22c pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o PIT), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy – zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przy czym zgodnie z brzmieniem przepisu przejściowego zawartego w art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu, m.in. podatnicy PIT mogą, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Zatem w przypadku budynków i lokali mieszkalnych (środków trwałych) w 2022 r. mogły być amortyzowane tylko te, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2022 r. jeżeli przed tym dniem zostały uznane za środki trwałe. W tym przypadku podatnicy byli zobowiązani do kontynuowania przyjętej metody amortyzacji. Od 1 stycznia 2023 r. również nabyte przed 1 stycznia 2022 r. lokale mieszkalne nie będą mogły być amortyzowane (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2022 r., 0112-KDIL2-2.4011.592.2022.1.AA).

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z art. 22n ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., nie podlegają objęciu ewidencją:

  • budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT.


Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy

Scroll to Top