Zapisy prewencyjne w regulaminie rozliczeń

Czy wspólnota mieszkaniowa ma kompetencje do przyjmowania regulacji o charakterze prewencyjnym – w swoich uchwałach dotyczących regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków według radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy?

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Gmina W. reprezentowana przez – ZGM jest członkiem pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Wrzosowej w W. Gmina W. – ZGM wynajmuje swoje lokale osobom trzecim. W dniu 2 stycznia 2013 r. wspólnota ta podjęła, w trybie indywidualnego zbierania głosów, uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków według radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Każdy z właścicieli został zobowiązany udostępnić lokal w celu zainstalowania nowego licznika wraz z nakładką radiową (§ 1 ust. 1 uchwały). Jednocześnie w § 5 uchwały uregulowano problematykę opłat niestandardowych oraz radiowych prób ingerencji w urządzenia pomiarowe. Postanowiono, że właściciel lokalu, w którym zostały stwierdzone nadużycia, będzie obciążony całkowitymi kosztami ekspertyzy urządzenia (o którym mowa w ust. 1 ww. uchwały). Ponadto taki właściciel (§ 5 ust. 1 uchwały), będzie dodatkowo obciążany karą regulaminową w wysokości 500 zł, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Dalej zapisano, że przyjmujący niniejszy regulamin właściciele wyrażają na takie restrykcje swoją zgodę (§ 5 ust. 2 uchwały). W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie pomiarowe właściciel lokalu zostanie jeszcze obciążony kosztami naprawy lub wymiany urządzenia oraz kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy odczytami w poszczególnych lokalach a licznikiem głównym za okres od ostatniego odczytu (§ 5 ust. 3 uchwały).

Przeciw przyjęciu uchwały głosowała Gmina W. – ZGM. W konsekwencji zaskarżyła tę uchwałę oraz wniosła o jej uchylenie w całości i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W odpowiedzi na pozew wspólnota wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od gminy na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej: uwl) oraz art. 140 kodeksu cywilnego (dalej: kc) i art. 144 kc właściciel lokalu ma prawo i obowiązek korzystania z lokalu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz z zachowaniem porządku domowego i praw właścicieli lokali sąsiedzkich. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować powstaniem po stronie pozostałych właścicieli lokali określonych roszczeń opartych na ww. przepisach, a także wynikających z art. 16 uwl i art. 222 § 2 kc.(…)

 

Autor: PIOTR SZCZEPAŃSKI (Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 stycznia 2014 r., sygn. akt I A Ca 1394/13).

Całość tekstu w numerze 1/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Scroll to Top